Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/dozen/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar
Contact us on 0938133984 or http://facebook.com/dozenwar

Luật chơi

Ai? Kẻ nào là người đã hạ thủ Dragian? ai là người giấu xác của ông cùng 5 mảnh bản đồ?

Luật chơi PDF file:
https://drive.google.com/open?id=1mY52Jd6DSR6eukioDOOC3sGPDzNil0gN